Kế toán CATAX»Tài liệu kế toán»Các luật thuế mới

ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 200/2014 THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 15

15/09/2017   |   Các luật thuế mới , Tài liệu kế toán

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất . Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu […]

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 105 HƯỚNG DẪN VỀ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

24/12/2014   |   Các luật thuế mới , Tài liệu kế toán

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Dưới đây là nội dung Nghị định 15 hướng dẫn về luật bảo hiểm xã hội Theo đó, người lao động trong thời gian […]

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG BỐ CÁO THÀNH LẬP – GIẢI THỂ – THAY ĐỔI – MẤT GPKD CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN BÁO.

18/12/2014   |   Các luật thuế mới , Kinh nghiệm kế toán , Tài liệu kế toán

     Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký kinh doanh thay đổi, doanh nghiệp giải thể thì doanh nghiệp phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày trong 3 số liên tiếp.   Quy định về đăng bố cáo về […]

Xem thêm

ĐIỂM MỚI VỀ THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 151/2014/TT – BTC

21/11/2014   |   Các luật thuế mới , Tài liệu kế toán

KẾ TOÁN NHẬT MINH – Công ty chuyên các dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Hà Nội ĐIỂM MỚI VỀ THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 151/2014/TT – BTC     Ngày 24/10/2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4716/TCT-CS tổng hợp một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC. Dưới […]

Xem thêm

CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THEO THÔNG TƯ 78/2014/TT – BTC

09/10/2014   |   Các luật thuế mới , Kinh nghiệm kế toán , Tài liệu kế toán

1. Các khoản chi phí phát sinh      Các khoản chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm: a) Tiền lương, tiền công, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; b) Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, […]

Xem thêm

Thông tư 119 – Cải Cách Thủ Tục Thuế

30/09/2014   |   Các luật thuế mới , Tài liệu kế toán

Ngày 26/08/2014 – Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2014/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08, Thông tư số 85/2014/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính để […]

Xem thêm