Kế toán CATAX»Tài liệu kế toán»Các luật thuế mới»QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG BỐ CÁO THÀNH LẬP – GIẢI THỂ – THAY ĐỔI – MẤT GPKD CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN BÁO.

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG BỐ CÁO THÀNH LẬP – GIẢI THỂ – THAY ĐỔI – MẤT GPKD CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN BÁO.

     Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký kinh doanh thay đổi, doanh nghiệp giải thể thì doanh nghiệp phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày trong 3 số liên tiếp.

 

Quy định về đăng bố cáo về thành lập doanh nghiệp

I. NỘI DUNG ĐĂNG BỐ CÁO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

   Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, khách hàng phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp về các nội dung sau:

– Tên doanh nghiệp

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh

– Vốn điều lệ

– Nơi đăng ký kinh doanh

II. NỘI DUNG ĐĂNG BỐ CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐKKD DOANH NGHIỆP

    Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi. Khách hàng phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp về các nội dung sau:

– Tên doanh nghiệp

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh

– Vốn điều lệ

– Nội dung thay đổi

III. NỘI DUNG ĐĂNG BỐ CÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

      Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định giải thể. Khách hàng phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp về các nội dung sau:

– Tên doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ;

– Nội dung giải thể.

 Phạt vi phạm hành chính:

– Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 37/2003/NĐ-CP thì trong trường hợp không đăng bố cáo trong thời hạn (30 ngày từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh doanh thì Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

– Điều 38 – Nghị định 53/2007/NĐ-CP. Hành vi vi phạm các quy định về công khai thông tin của doanh nghiệp:

1Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau:

a) Không công bố hoặc công bố thông tin về đăng ký kinh doanh không đúng quy định

b) Không thực hiện báo cáo việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo quy định;

c) Không gửi báo cáo về hoạt động kinh doanh theo quy định;

d) Không công bố quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định;

đ) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn quy định khi tạm ngừng kinh doanh;

e) Không khai báo việc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

g) Không thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

h) Không thông báo việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định;

i) Không gửi thông báo về người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo;

k) Không thông báo hoặc thông báo không đúng theo quy định của pháp luật về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

l) Không thông báo về việc bán doanh nghiệp tư nhân theo quy định;

m) Không thông báo việc thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết của thành viên theo quy định;

n) Không thông báo tiến độ góp vốn đăng ký theo quy định;

o) Không thông báo việc góp vốn cổ phần trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau:

a) Báo cáo không đúng quy định;

b) Không gửi báo cáo tài chính theo quy định.

3. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công khai thông tin.

Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với Dịch vụ kế toán NHẬT MINH để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Comments