Kế toán CATAX»Đào tào kế toán»Khóa tổng hợp thực hành cho người đã biết về kế toán

Khóa tổng hợp cho người đã biết về kế toán

13/04/2015   |   Đào tào kế toán , Khóa tổng hợp thực hành cho người đã biết về kế toán

Bạn là sinh viên kế toán mới ra trường và bạn đã được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về kế toán như Nguyên lý kế toán hay phần định khoản hạch toán… và giờ muốn tham gia một lớp học thực hành kế toán tổng hợp thực tế để lấy kinh nghiệm […]

Xem thêm